Virke/Trä

Att välja virke / trä

En byggnads värde skapas av en rad egenskaper. Den ska fungera för sitt ändamål, vara hållbar och vacker. Den ska vara miljövänlig och kunna uppföras och förvaltas till rimliga kostnader. Syftet med detta avsnitt är att ge en övergripande bild av byggande i trä och av fördelarna med att använda trä och träbaserade produkter.

Träbyggnader är tåliga, åldras med värdighet och är rimligt lätta att underhålla och förändra. Trä kan väljas som stom- eller konstruktionsmaterial både av hållbarhets- och kostnadsmässiga skäl och från en gestaltningsidé, där konstruktionen samspelar med det arkitektoniska uttrycket.

Träbyggandet har lång tradition i Sverige. Även i dag står trä för tradition – men också för miljömedvetenhet och förnybarhet. Att samhällsbyggandet ska vara långsiktigt uthålligt är i dag en självklarhet. Ökad användning av trä innebär både hushållning med ändliga råvaror och minskad koldioxidemission från byggprodukter.

Ytterpanel i trä

Träpanel kan användas som fasadbeklädnad på de flesta typer av byggnader. Det finns flera fördelar när det gäller byggnadsteknik, underhåll med mera. Med rätt konstruktiv utformning, ytbehandling och åtgärder för fukt- och brandskydd kan panelen få god hållbarhet.

Det är också lätt att ändra utformningen av fasaden, att ta upp nya dörr- eller fönsteröppningar, sätta in ventiler eller montera armaturer.

De arkitektoniska möjligheterna med olika typer av paneler – liggande, stående eller diagonalställda – eller kombinationer av paneler är stora. Spännande fasaduttryck kan också åstadkommas genom att man kombinerar paneltyper med andra träbaserade material eller med helt andra fasadmaterial. Genom olika val av ytbehandling och kulör kan man variera det arkitektoniska uttrycket ytterligare.

Grundad panel

Med en industrigrundad panel är det första jobbet redan gjort innan du sätter upp panelen på huset.

Att grundmåla en villa tar ca. 20 timmar och det är ett moment du nu helt slipper.

Du kan sedan måla med vattenburen täckfärg när det passar er bäst ( dock senast nästa målningssäsong ) vilket gör att era byggplaner kan bli mer flexibla.

Förseningar i byggprojekt kan förekomma men med industrigrundad panel är du skyddad mot de skor som kan drabba obehandlat byggmaterial som utsätts för väder och vind.

Grundad panel skall övermålas inom 10 månader.

Mellanstruken panel

Mellanstruket är ett modernt ytbehandlingskoncept som går ut på att fasadpanel och foderbrädor industriellas två gånger med täckfärg under kontrollerade betingelser, så att endast en strykning behöver utföras som platsmålning.

Ytbehandling med certifierade målningssystem under kontrollerade betingelser på fabrik är mindre belastande för miljön och minstar avfall och VOC-utsläpp till ett minimum.

Mellanstruken ytbehandling underlättar också vinterbyggandet. De två industrimålade färgskikten som påförs panel- och foderbräder i jämn och varm temperatur säkerställer optimal kvalitet och väderbeständighet.

Vid platsmålningen återstår en enda färdigstrykning och sker senast 12 månader efter uppsättningen.

Finns i kulörerna röd, grå och vit samt röd slamfärg.

Så här monterar du träpanelen

Stående lockpanel
Spika inte för nära kanten av panelbrädan så undviker du sprickor. Max 100-150 mm från ändträet är lämpligt. Måste du spika närmare ändträet rekommenderar vi att du förborrar innan spikning. Se till att panelbräderna monteras med god luftspalt. Luftspalten skall vara öppen nertill och uppe vid takfoten. Om du har höga väggar med långa panelbräder är det bra om du delar fasaden med ett midjebläck.

Liggande träpanel
Även här gäller det att inte spika för nära panelbrädans kanter och att ha god luftspalt under panelen. Då träet med åren torkar ut och brädorna på en liggande panel i regel är tunnar än en stående panel nnas alltid risk att brädorna vrider sig. Var därför noga med att inte spika för långt ut i nederkanten på brädan då det nns risk att brädan spricker när den vrider på sig

Träbaserade skivmaterial

Byggnadstekniskt skiljer sig skivor från andra fasadprodukter främst genom möjligheten till större elementstorlekar. Den tekniska fördelen med obrutna ytor är bättre täthet både hos ytskiktet som skyddar skivan och hos skivan som skyddar den bakomvarande byggnaden.

Skivor som vi har i sortimentet är ex. Board, Bänkskivor, Fibercementskivor, Fibergipsskivor, Hobbyskivor, Hyllplan, MDF, OSB, Plywood, Spånskivor, Våtrumsskivor m.m.

De arkitektoniska möjligheterna med skivprodukter kan bland annat hänföras till rytm, karaktär, skala och ytstruktur hos fasadskiktet. Skivprodukter kan utföras med olika mått.

Kontakta oss