Avtal

Syftet med standardavtal är att underlätta mellan parterna, och minska, de kostnader som uppstår då annars ett helt nytt avtal måste upprättas inför varje projekt.

bild 1

Länkar

ABS 09 – Standardavtal mellan näringsidkare – konsument
Hantverkarformuläret 09 – Standardavtal mellan näringsidkare – konsument
Allmänna bestämmelser till Hantverkarformuläret 09 (PDF)
Om Standardavtal och AB, ABM samt ABT
Sveriges Byggindustrier

Standardavtalen ska också öka säkerheten och förutsägbarheten vad gäller innehållet i ett specifikt avtal.
Det vanligaste avtalsförhållandet mellan näringsidkare är framtaget av Byggandets kontraktskommitté, BBK.

Standardavtalen är tänkta att kunna tillämpas vid ett stort antal tillfällen.

De har standardiserade villkor och kan vara antingen ensidigt framtagna eller gemensamt framtagna, beroende på inblandade parter. Ett standardavtal måste åberopas för att gälla.

Det viktigaste standardavtalet, avtalsförhållandet mellan näringsidkare, är framtaget av Byggandets kontraktskommitté, BBK.

I BBK finns representanter från i stort sett alla aktörer i byggsektorn. Viktigt att tänka på är att standardavtalen inte är tänkt att användas mellan näringsidkare och konsument. Det ska alltså inte uppföras mellan exempelvis en villaägare och en byggare. Istället ska då konsumentlagstiftningen åberopas.

Det finns två standardavtal som istället kan användas mellan näringsidkaren och konsumenten och som tagit fram av Konsumentverket och Villaägarnas Riksförbund. För att standardavtalen ska gälla krävs det att dessa åberopas i det ordinarie kontraktet.

Ta gärna hjälp av din Säljare för att få råd och tips på vilka standardavtal som är tillämpningsbara och som bör tillämpas i ditt takprojekt.

Write a comment

Kontakta oss