Besparing med Tilläggsisolering

En rätt utförd tilläggsisolering av golv, väggar, fönster, dörrar eller tak innebär ofta stora besparingar i form av minskade energikostnader för fastighetsägaren. En god isolering kan också öka byggnadens värde, ge ett bättre inomhusklimat och medverka till bättre miljö. Isolering kan göras på både äldre och nyare hus och på alla delar av klimatskalet beroende på vad som ger störst nytta för den aktuella byggnaden.

 

Att isolera ger kunden ekonomiska och miljömässiga fördelar på sikt. Det är dock viktigt att du gör kunden väl medveten om att välja rätt metodval i olika fall för att undvika framtida fuktproblem med påföljder såsom mögel och röta. Även om det är torrt vid inbyggnadstillfället kan fuktproblem uppstå. Har byggnaden dessutom varit utsatt för fuktproblem tidigare bör man vara extra vaksam. Det är ditt ansvar som professionell fackman att göra kunden uppmärksam på detta och råda dem till bra hållbara lösningar även ifall det många gånger inte ingår i ert direkta åtagande.

Vänd dig gärna till din Säljare för att få mer tips om lämpliga åtgärder eller kontakter till experter inom området.

Att tänka på innan projektets start

Gå gärna igenom processen innan byggstart. Ta reda på ditt projekts förutsättningar, vilket material som är mest lämpligt och vilka risker som finns. Ofta uppkommer behov av material som kunden inte hade räknat med. Kontrollera att kunden ansökt om bygglov, om det behövs. Se till att isolera lagom mycket. Vad som är lagom beror på projektets unika förutsättningar och vad kunden efterfrågar. Olika isoleringsmaterial har olika egenskaper, som lämpar sig för olika isoleringsåtgärder. Exempel på olika isoleringsmaterial är mineralull, glasull, cellulosa eller cellplast.

Tänker kunden byta värmeanläggning inom de kommande åren är det en bra idé att ta hänsyn till detta. Är det möjligt bör man alltid isolera först och byta anläggning sist. Då vet man vilket nytt värmebehov som finns. Räknar man med kundens nuvarande värmeanläggning och sedan gör ändringar är risken att systemet blir feldimensionerat.

Förutom de ekonomiska och miljömässiga fördelarna för kunden att isolera finns det även normer och regler kring hushållning av energi. Sedan 1 januari 2012 ställs skärpta krav på energihushållning för alla byggnader, oavsett eldriven uppvärmning, eller ej. Vill kunden ha energiklassificering kan han eller hon frivilligt ställa högre krav på byggnadens specifika energianvändning (kWj/m2) och genomsnittlig värmeisolering (W/m2K). Tänk också på att i många fall räknas ändring av byggnader till samma krav som för nyproduktion. I BBR 9:21 finns en reglering kring klimatskärmens lufttäthet och i BBR 6:25 finns reglering kring ventilation. Uppmana gärna kunden till att efterfölja reglerna.

Checklista för lyckat isoleringsprojekt:

Gör en kalkyl för att beräkna isolertjocklek, kalkyler finns på energimyndigheters hemsida, eller via tillverkare.

Gör kunden uppmärksam på att isolering bör ske innan ett eventuellt byte av värmesystem.

Gå igenom och identifiera eventuella tidigare skador i konstruktionen till exempel gamla fuktskador eller påväxt av mögel, och åtgärda eventuella fel.

Uppmana kunden att regelbundet kontrollera konstruktionen i efterhand för att upptäcka eventuella fel i tid.

Informera gärna om riskerna med tilläggsisolering, det inger ett bra och förtroendeingivande intryck.

Glöm ej att planera för nya och justera befintliga installationer, exempelvis eluttag, innan tilläggsisolering utförs.

Ska vindsbjälklaget isoleras, glöm ej att planera för ny landgång och beställ material till denna.

 

Ladda ner och skriv ut checklistan här:

Woodys_checklista_Tillaggsisolering.pdf 

 

Länkar till mer bra information om isolering

Energimyndigheten om tilläggsisolering
Boverket om tilläggsisolering
Bra informativ text om tilläggsisolering och risker
Informativ instruktionsfilm från skogsindustrierna

 

Write a comment

Kontakta oss